Naše usluge.

development-icon

DEVELOPMENT

Usluge

UPRAVLJANJE
PROJEKTIMA

Usluge

POSLOVNO
SAVJETOVANJE

Usluge

ANALIZA I PLANIRANJE
INVESTICIJA

Development

Razvijamo greenfield i brownfield investicije/projekte i pritom kontinuirano unapređujemo nove poslovne modele i metode, aktivno istražujemo i pratimo tržišta inputa i stvarne izlazne vrijednosti. U sklopu razvoja investicije s našim partnerima razvijamo sve segmente projekta što uključuje i kreativno rješenje brenda, marketinške procese, tehničko-tehnološke planove, standardne poslovne i financijske analize, strategiju provedbe i implementacije projekta/programa i dr.

Stvaranje novih vrijednosti i kontinuirano unapređenje razvojnih procesa naša je strast i zadovoljstvo, koje ćemo rado podijeliti s Vama.

Upravljanje projektima

Upravljamo projektima prema međunarodnim IPMA standardima upravljanja od ideje do proizvoda. Svojim djelovanjem osiguravamo objektivne uvjete za realizaciju projekata u očekivanom roku, u okviru predviđenog budžeta i s planiranom kvalitetom proizvoda zahvaljujući profesionalnom pristupu i višegodišnjem iskustvu u pripremi i vođenju projekata.

Usluge upravljanja investicijskim projektom obuhvaćaju:

Izrada projektnog koncepta, izrada grube financijske analize rentabilnosti i održivosti, analiza sudionika i korisnika projekta, pregled tržišta inputa i outputa, pregled zakonodavnog okvira i dr.

Definiranje poslovne/investicijske ideje, pregled održivosti i utemeljenosti projekta.

Detaljno planiranje, izrada WBS strukture, ekonomsko-financijske analize, tehničko-tehnološke analize, razrada marketinške strategije, analiza lokacije, ocjena, priprema i ishodovanje potrebnih dozvola i dr.

Kontrola dinamike, kontrola troškova, kontrola kvalitete, korekcije plana, upravljanje nabavom, nadzor izvedbe, priprema uporabne dokumentacije, tehnički pregled i priprema poslovanja.

Kontrola početka poslovanja, korekcije plana, otklanjanje nedostataka i postkupovna (korisnička) usluga i savjetovanje.

Konačno dokumentiranje projekta, primopredaja dokumentacije, primopredaja projekta, završna ocjena.

Usluge upravljanja projektom gradnje obuhvaćaju:

 • Priprema idejnog rješenja
 • Definiranje i kontrola opsega projekta gradnje
 • Izrada projektnog zadatka
 • Koordinacija svih sudionika u projektu gradnje
 • Priprema i kontrola vremenskog plana projekta
 • Optimizacija korištenja raspoloživih resursa
 • Organizacija i provedba nabave
 • Administriranje i kontrola ugovora
 • Financijska kontrola tijekom realizacije projekta
 • Kontrola kvalitete
 • Pregled i kontrola obvezne dokumentacije za provedbu upravnog postupka uporabljivosti građevine
 • Primopredaja objekta u opsegu i kvaliteti zadanih projektnih ciljeva
 • Okončanje ugovora sudionika u gradnji

ZAKONODAVNI OKVIR

Usluge upravljanja projektom sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 na snazi od 1.1.2019.) obuhvaćaju:

– financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina
– financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana
– programiranje i planiranje u fazi koncipiranja projekta, što uključuje prikupljanje podataka, razvoj programa projekta i praćenje provođenja tog programa
– savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova za projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama
– povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora
– pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine
– pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje prostornih planova, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata
– pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine
– razvoj sustava kontrole projekta te praćenje i kontrola realizacije, što uključuje izradu i prikaz planiranog vremenskog izvršenja s angažiranim resursima, ažuriranje početno planiranog u odnosu na realizaciju projekta, dinamičku analizu rizika kroz cjeloživotni vijek projekta, izvješća o kontroli kvalitete ostvarenja investicija, prijedloge rješenja tekućih ili predviđenih problema u vremenskom, tehnološkom i troškovnom aspektu realizacije.

Poslovno savjetovanje

Temeljem dugogodišnjeg iskustva i stečenog znanja, pružamo konzultantske usluge iz investicijsko-razvojnog područja, osobito s područja investicijske ekonomije, građevine i prava. Neovisno o tome što ne razvijamo Vaš projekt ili ga možda razvijate samostalno, svakako nam se možete obratiti za savjetovanje ili superviziju ukoliko naiđete na problem tijekom njegovog razvoja. Također nam se možete obratiti ukoliko pripremate prodaju ili kupovinu projekta.

Investicijsko-financijsko savjetovanje tijekom pripreme, razrade, izvedbe i implementacije projekta. U slučaju složenijih projekata porezni dio financijskog savjetovanja izvode naši ovlašteni porezni savjetnici.

Dubinsko istraživanje i analiza namjeravane investicije što uključuje ekonomsko-financijsko, građevinsko i pravno savjetovanje, mišljenja i nalaze.

Ukoliko se radi o strateškom ulaganju u projekt čiji je razvoj planiran za neka naredna razdoblja, tada temeljem dubinskog snimanja pripremamo preuzimanje projekta i kontroliramo proces preuzimanja do samoga kraja.

Usluge uključuju: podršku kod preuzimanja od fizičkih i pravnih osoba, preuzimanja iz stečajne mase, preuzimanja od banke i dr.

Ukoliko projekt trpi krizno razdoblje pod utjecajem internih ili eksternih faktora, uključujemo se u rješavanje kriznog razdoblja sve do stabilizacije projekta.

 • Stručni nadzor nad gradnjom
 • Procjena vrijednosti nekretnina od strane ovlaštenog sudskog vještaka
 • Procjena vrijednosti nekretnina kao podloga za izradu investicijskih studija
 • Elaborati energetske učinkovitosti
 • Izrade i analize građevinskih troškovnika

Obzirom da investicijski projekti uobičajeno sa sobom nose niz rizika iz područja prava, nudimo Vam nezaobilazno pravno savjetovanje u fazi pripreme ili provedbe projekata. Također, stojimo Vam na raspolaganju u slučaju naslućivanja ili pojavljivanja problema pravne prirode u Vašem projektu koji zahtijeva pravovremenu pravnu analizu i pomoć.

Temeljem iskustva, znanja i snage argumenata te poslovnih kontakata, za Vaš interes pregovaramo značajno povoljnije uvjete bilo da se radi o načinu financiranja, boljim uvjetima građevinske izvedbe, vještini prodaje ili kupovine projekta/imovine.

Temeljem analize tržišta i vrijednosti projekata Vas savjetujemo kod prodaje projekta. Po potrebi pregovaramo najbolje prodajne uvjete te prodajni proces sigurno vodimo do samoga kraja. U sklopu usluge razrađujemo prodajnu strategiju te pripremamo i plasiramo projekt na investicijsko tržište. 

Analiza i planiranje investicija

Kreiramo investicijske programe te analiziramo i testiramo izvodljivost i održivost postojećih planova kao temeljnih strateških dokumenata svakog ozbiljnog poslovnog poduhvata. Vaše ideje analiziramo i otklanjamo potencijalne probleme koji su možda zanemareni prilikom osmišljavanja poduhvata.

Savjetujemo Vas u dijelu planiranja troškova u smislu detaljne i realne analize troškova projekta, osobito troškova građenja (troškovnici) te dijelu planiranja financiranja projekta analizirajući izvore, troškove i uvjete vanjskog financiranja. 

Opći redoslijed analize i planiranja investicije:

 • Analiza ideje o potrebi investiranja
 • Identifikacija mogućih i prihvatljivih investicijskih rješenja
 • Procjena koristi i troškova investicijskog rješenja
 • Izrada analitičko-dokumentacijske osnove projekta
 • Donošenje investicijske odluke
 • Priprema ulaganja/izvedbe (građenja)
 • Izvedba (građenje)
 • Priprema poslovanja

Opće faze procesa planiranja i implementacije investicijskog projekta:

 • Analiza tržišta
 • Tehničko-tehnološka analiza
 • Analiza lokacije
 • Ekonomsko-financijska analiza
 • Statična ocjena
 • Dinamična ocjena
 • Ocjena u uvjetima neizvjesnosti
 • Zbirna i usporedna ocjena
 • Ocjena u posebnim slučajevima
 • Kontrola izvedbe i usklađenje s planom
 • Kontrola početka poslovanja i usklađenje s planom

Pojmovnik

Razvoj: proces stvaranja nove vrijednosti; Cambridge Dictionary
Greenfield ulaganje: odnosi se na zemljište koje još nije izgrađeno ili zgrade izgrađene na zemljištu koje nikada prije nije korišteno za izgradnju; Cambridge Dictionary
Brownfield ulaganje: odnosi se na područje zemljišta u gradu koje se prije koristilo za industriju i na kojem se mogu graditi nove zgrade; Cambridge Dictionary
Projektni menadžment: Aktivnosti organizacije i kontrole projekta; Cambridge Dictionary
Menadžment projekata: Istovremeno upravljanje s više projekata, programa i/ili portfelja.
Projektna definicija: Projekt je pothvat ograničen vremenom i troškovima, koji mora doseći određeni rezultat (opseg da bi se postigli ciljevi projekta) prema zahtjevima i standardima kvalitete; IPMA NCB 3.0
Savjetovanje: Posao ili postupak slušanja nekoga i davanja savjeta toj osobi o njezinim problemima; Cambridge Dictionary
Plan investiranja: Detaljan dokument koji opisuje buduće planove poslovanja/ulaganja
Cilj projekta: Cilj projekta je da proizvede rezultat zadan poslovnim planom; IPMA NCB 3.0
Projektiranje: Podrazumijeva aktivnosti izrade projekta, tj. postupak i proces njegova definiranja, istraživanja, strukturiranja i oblikovanja u skladu sa zahtjevima područja, odnosno predmeta i ciljeva projektne aktivnosti; M. Dujanić

Svaki posao je uslužna djelatnost. Stavlja li vaša usluga osmijeh na lice kupca?
- Philip Kotler